Schuh’s Annotated Bio-Bibliography


Return to main Biobliography page

VREESWYK (VREESWIJCK), Goossen van.

(1626 – 1689?)

(Born: 1626; Died: c1689) Dutch mining expert & alchemist.

Vreeswyk was employed by the Dutch West-India company as "Bergwerker" and "Bergmeester." He worked in different countries of Europe and America.Goossen van Vreeswyk was a much-travelled expert on mining who had an extensive knowledge of minerals. In the 1670's and 80's he wrote nine alchemical works, which consist of alchemical philosophy, practical instruction and recipes for preparing extracts drawn from the animal, vegetable and mineral kingdoms. He was particularly inspired by the writings of Basil Valentine from which he continually quotes, and he also relies on Paracelsus as an authority. He also employs imagery from the Bible. Many of his works are illustrated with elaborate series of engravings which have a more symbolic and hermetic content. They often use an enigmatic juxtaposition of imagery - trees, vessels of liquid, fire, vegetation and animals - which have alchemical symbols of various substances, the metals, antimony, sal ammoniac, sulphur, tartar, etc., placed upon them.

Biographical references: Aa, Biographisch Woordenboek, 1852-78: 19, 425. Chemisch Weekblad: 1914, p. 1075-8 & 1915, p. 28-9 [by W.P. Jorissen]. Engel, Dutch Zoological Cabinets, 1986: 295. NNBW: 4, col. 1428. Raedts, C.E.P.M., Goossen van Vreeswijk, een Nederlandse "bergmeester" van grote betekenis. N.p., n.d. [BL: P.P.8002.lh.(7.)].

1. Dutch, 1670 [Collection catalog].
Het | Cabinet | Der | Mineralien, | Metalen, en Berg-eerts; | Hare Gangen, en Natuur; Ook wat | Instrumenten daer toe behooren, om | in vremde Gewesten te ge- | bruiken. | Hier is noch by-gevoegt een Uitlegging over de | onderste deelen voan de Tafel Hermetis. | Kortelijk beschreven, door | Gossen van Vreeswyk, | Berg-meester. | [ornament] | t'Amsterdam, | [rule] | By Joannes Janssonius van Waesbrge, | op't Water. 1670.

8°: †4 A-C8 D4; 32l.; [8], 56 p., illus., title vignette, initials and tailpiece.

Rare. Collection catalog.

Bibliographical references: BL [1034.c.14.(1.)]. Hoover Collection: no. 844. LKG: III 56. Ward & Carozzi, Geology Emerging, 1984: no. 2262.

2. Dutch, 1672.
De roode leeuw, of, Het sout der philosophen waer in wonderlijke bedenkkingen over het groote werk, heerlijk bearbeiden der metalen en mineralen, kostelijke medicynen, suivere brandewynen uit allerley vruchten, en vele nutte konsten den liefhebberen van de natuur uit eigen ervarentheit mede gedeelt worden door Goossen van Vreeswyk ... allesins met noodige kopere platen verciert. t'Amsterdam : By Pieter Arentsz ..., 1672.

8°: [16], 215, [9] p.

Very scarce. Alchemy.

3. Dutch, 1674.
De | Groene Leeuw, | Of het | Licht der Philosophen; | Verroonende alle Koninklijke Han- | delingen in het openen en ontfluiten der | Metalen, Mineralen, Vegetabilische en Ani- | malische saken, het onderkennen van hare | Natuur en Souten, seer dienstig tot vele | heerlijke Medicynen, tot vescheide schoo- | ne Verwen en Tincturen, en meer andere | nutre voortreffelijke werken der Konst, uit | eigen ondervinding gunstig voorgetelt. | Door | Goosen van Vreeswkk, | Berg-meester. | Met vele noodige kopere Platen vereiert. | [ornament] | t'Amsterdam gedrukt voor den Autheur. | [rule] | Zija mede te bekomen by Johannes | Janssonius van Waesberge. 1674.

8°: *8 A-Q8; 136l.; [16], 246 p., 5 leaves of illus., added title page with vignette. Very scarce.

Bibliographical references: BL [1034.c.15.(2.)]. Hoover Collection: no. 846. Vreeswyk, G. van, Alle de Werken [Edited by F.A.M. Peeters.] Tilburg, 1982. [Modern collected edition of Vreeswyk's works.].

4. Dutch, 1675.
Vervolg van't | Cabinet der Mineralen, | of de | Goude Son de Philosophen; | Waer in alle bewerckengen der Meta- | len en Mineralen, met de gereedschappen | daertoe dienende, hare Openingen, Verwen, en Tincturen, nevens verscheide | heerlijke Medicijnen, en andereseer nutte | konsten, uit eigen ondervindeing aen 't licht | gegeven. | Door | Goossen van Vreeswyk, | Berg-meester. | Met veel noodige kopere Platen vereiert. | [ornament] | Amsterdam gedruckt voor den Autheur. | [rule] | Zijn mede te bekomen by Johannes | Janssonius van Waesberge. 1675.

8°: *8 A-P8; 128l.; [16], 325 (i.e. 225), [1] p., 7 leaves of illus., added title page with vignette, ornamental initial and tailpieces. Very scarce.

Bibliographical references: BL [1034.c.14.(1*.)]. Hoover Collection: no. 849.

5. Dutch, 1675.
De | Goude Leeuw | of den | Afijn de Wysen. | Waer in ontallyke heerlyke Konstern | en nurte Verborgentheden ontdekt wor- | den: als de Anima uit alle Metalen en Mi- | neralen te trekken; vele ongemeene Medi- | cynen, Schilder-gout, Brandewynen uit | Koorn sonder viefe smaeck, uitstekend | Blancketsel, kostelyke Gesteenten, &c. | te maken. | Alles met eigen handen gewrocht, en met vele | kopere Platen aen den dach gegeven, | Door | Goossen van Vreeswyk, | Berg-meester. | [ornament] | Amsterdam gedrukt voor den Autheur, | [rule] | Zijn mede re bekomen by Johannes | Janssonius van Waesberg. 1675.

8°: *8 A-Q8; 136l.; [16], 246 p., 6 leaves of illus., added engraved title page dated 1676, title vignette, initials and tailpieces. Very scarce.

Bibliographical references: BL [1034.c.14.(2.)]. Hoover Collection: no. 845.

6. Dutch, 1678.
Het Lict der | Mane, | of Glans de | Sonne, | Waer in gehandelt, wort van de | verborgentheden der overnaturyrlij- | ke dingen, bewerckingen der mineralsche | Medicijnen, van hare Souten, Verwen, &c. Item | van de ware materie der Oude Wijlen, als mede | van de Slagh-roeden, Kooren Brandewij- | nen ende meer andere Konsten, ende | metallische Labores uyt liefde | mede gedeelt. | Door | Goossen van Vreeswyck, | Bergwercker. | [ornament] | Tot Rotterdam, | [rule] | Gedruckt by Barent van Santercen, | Berckverkooper op de Beures. Anno 1678.

8°: *8 A-F8; 56l.; [16], 85, [1] p., 5 leaves of illus. Very scarce.

Bibliographical references: BL [1034.e.19.(1.)]. Hoover Collection: no. 847.

7. Dutch, 1684.
Silvere Rivier, | Ofte | Konings Fontein. | Waar-in | ontdektworden veele notable Medicijnen | der oude Philosophen; | Ook | Van't Sout en [ornament] der Metalen, ende wat voor | krachten der Medicijnen daar-in verborgen | zijn; als mede het leven en de dood vande | Metalen en Mineralien, haar verwen | en tinctuur. | Door | Goossen van Vreeswyk, | Berg-Meester. | [ornament] | 'sGravenhage. | By Pieter Haagen, Boekverkoper, | woonende op de Hoog-straat, in de | Stadt Basel. 1684.

4°: a8 b4 A-S4; 84l.; [24], 132 p., 6 leaves of illus., title vignette, initials and headpieces. Very scarce.

Bibliographical references: BL [1034.e.19.(2.)]. Hoover Collection: no. 848.

.